Logowanie

Strona dostępna po zalogowaniu dla uprawnionych przedstawicieli zakładów ubezpieczeń.

Wymiana informacji ubezpieczeniowej
Podstawa prawna art. 35 ust. 2, pkt. 23) i 24) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 999).